DHBK

Tư vấn tuyển sinh

28/02/2019 13:10

Kênh tư vấn HOTLINE:


0912.919.157 – Trưởng khoa – TS. Nguyễn Lê Hoà

Kênh tư vấn Facebook:

https://www.facebook.com/fast.dhbk.dhdn/

Lịch tư vấn trực tiếp:

- Cafe Tư vấn Tuyển sinh - Giao lưu Lãnh đạo Khoa

- Ngày Hội hướng nghiệp và Tư vấn tuyển sinh Trường ĐHBK-ĐHĐN