DHBK

Khảo sát các bên liên quan

16/05/2022 13:22

STT

Mã số

Tên quy trình

Biểu mẫu

Báo cáo kết quả khảo sát

1

QT 01

Quy trình lấy ý kiến cựu người học

Phiếu khảo sát cựu người học

Kết quả khảo sát

2

QT 02

Quy trình lấy ý kiến người học về lớp học phần

Phiếu đánh giá học phần thực hành

Kết quả khảo sát

3

QT 03

Quy trình lấy ý kiến Doanh nghiệp-Nhà tuyển dụng

Phiếu khảo sát nhà tuyển dụng

 

4

QT 04

Quy trình lấy ý kiến người học sắp tốt nghiệp đánh giá khóa học

Phiếu khảo sát người học sắp tốt nghiệp đánh giá khóa học về CTĐT

 

5

QT 05a

Quy trình lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp

Phiếu khảo sát việc làm của SVTN sau 1 tháng tốt nghiệp

 

6

QT 05b

Quy trình lấy ý kiến cựu người học về tình hình việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp

Phiếu khảo sát cựu sinh viên về việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp

Kết quả khảo sát

7

QT 06

Quy trình lấy ý kiến người học về mức độ đáp ứng của hoạt động đào tạo

Phiếu khảo sát người học về mức độ đáp ứng của hoạt động đào tạo

Kết quả khảo sát

8

QT 07

Quy trình lấy ý kiến giảng viên và cán bộ phục vụ về các mặt hoạt động của nhà trường

Phiếu khảo sát Cán bộ phục vụ

Phiếu khảo sát Giảng viên