DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 101 đến 110 trong tổng sổ 214 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0149

Đào tạo

Thông tư 30/2020/TT-BGDĐT Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình khung giáo dục đại học và giáo dục chuyên nghiệp

30/2020/TT-BGDĐT

15/09/2020

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0132

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 106/2020/NĐ-CP Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

106/2020/NĐ-CP

10/09/2020

Chính phủ

Nghị định

x

0015

Công tác sinh viên

Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Đại học Đà Nẵng

2900/QĐ-ĐHĐN

27/08/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0182

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Quyết định 2845/QĐ-ĐHĐN Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN

2845/QĐ-ĐHĐN

25/08/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0183

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Quyết định 2846/QĐ-ĐHĐN Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Đà Nẵng

2846/QĐ-ĐHĐN

25/08/2020

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0198

Thi đua, khen thưởng

Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

21/2020/TT-BGDĐT

31/07/2020

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0209

Công tác sinh viên

Luật thanh niên

57/2020/QH14

23/07/2020

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0002

Công tác sinh viên

Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên

80/2020/NĐ-CP

08/07/2020

Chính phủ

Nghị định

x

0001

Công tác sinh viên

Sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam

78/2020/NĐ-CP

06/07/2020

Chính phủ

Nghị định

x

0046

Khoa học Công nghệ

Điều chỉnh Phụ lục “Tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng”

1121/QĐ-ĐHBK

15/06/2020

Trường Đại học Bách khoa

Quyết định

x