DHBK

Thông báo hỗ trợ tài chính chi sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid

17/10/2020 15:33

📌Thông báo hỗ trợ tài chính chi sinh viên bị ảnh hưởng bởi Covid:

📎Nội dung chi tiết thông báo tại đây:

https://drive.google.com/.../1OAqybmYPTKUqPnrk.../view...

📎Mẫu đề nghị tại đây:

https://drive.google.com/.../1MY808eI9K0grp8NHDxq.../view...

👉Hạn nộp: 30/10/2020, tại Phòng A111, Chuyên viên Trần Thanh Huyền.