DHBK

Tổ chức nhân sự

28/02/2017 03:02

Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

http://dut.udn.vn/Images/Canbo/Pham_Van_Tuan.jpg

Trưởng phòng:

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Email: pvtuan@dut.udn.vn

DĐ: 077.227.8159

- Chức năng 

      + Tham mưu cho Lãnh đạo nhà trường chiến lược, mục tiêu và chính sách về: Chiến lược và KPI (Key Performance Indicator) phát triển Trường; đảm bảo chất lượng bên trong (Internal Quality Assurance); quản lý chất lượng ISO (International Organization for Standardization); kiểm định chất lượng; đối sánh và xếp hạng; khảo thí; bồi dưỡng, tập huấn và tổ chức các dự án về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, khảo thí và phát triển năng lực sư phạm giảng viên;

     + Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các công tác khác được phân công;

- Nhiệm vụ cụ thể:

     + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng, triển khai chiến lược và KPI chiến lược phát triển Nhà trường; xây dựng chiến lược, chính sách và kế hoạch trung hạn công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng;

     + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường xây dựng, vận hành hệ thống ĐBCL bên trong; hệ thống quản lý chất lượng theo ISO; 

     + Xây dựng, triển khai kế hoạch ĐBCL ngắn hạn, kế hoạch ĐBCL hằng năm; tổ chức đánh giá, sơ kết và tổng kết các hoạt động ĐBCL;

     + Xây dựng, triển khai kế hoạch tự đánh giá, đánh giá ngoài nội bộ, kiểm định chất lượng, xếp hạng cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục; 

     + Quản lý hành chính, nhân sự, vị trí việc làm, cơ sở vật chất, thi đua, khen thưởng của Phòng KT&ĐBCLGD; 

     + Các công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Phó Trưởng phòng:

TS. Phạm Thị Đoan Trinh

Email: ptdtrinh@dut.udn.vn

DĐ: 0909.705.053

- Chức năng: 

     + Quản lý trực tiếp công tác khảo thí; công tác bồi dưỡng, tập huấn về khảo thí;

     + Quản lý công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học; 

     + Quản lý và tổ chức công tác thi đua, khen thưởng cá nhân, tập thể; 

     + Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng trong các công tác khác được phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể:

     + Xây dựng kế hoạch thi cuối học kỳ và kế hoạch khảo thí tiếng Anh hàng năm; 

     + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường và các Trường Đại học thành viên tổ chức các đợt thi cuối học kỳ; công tác chấm thi; thanh toán thi; xây dựng ngân hàng đề thi; phúc khảo học phần; phối hợp tổ chức thi và chấm thi đầu vào;

     + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường và Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh đầu vào, đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ và chuẩn tiếng Anh đầu ra;

     + Tổ chức tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học;

     + Phối hợp tổ chức tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục;

     + Tổ chức công tác thi đua, khen thưởng cho cá nhân và tập thể theo quy định; 

     + Xây dựng quy trình ISO cho các mảng công tác được giao quản lý trực tiếp;

     + Các công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Phó Trưởng phòng:

TS. Ngô Đình Thanh

Email: ndthanh@dut.udn.vn

DĐ: 0914.486.786

- Chức năng:

     + Quản lý trực tiếp công tác bồi dưỡng, tập huấn phát triển năng lực sư phạm dạy và  học; 

     + Quản lý trực tiếp các dự án hợp tác trong nước và quốc tế liên quan công tác đảm bảo chất lượng:

     + Tham mưu, giúp việc cho Trưởng phòng trong các công tác khác được phân công.

- Nhiệm vụ cụ thể: 

     + Xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, tập huấn về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng;

     + Xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình bồi dưỡng, tập huấn về phát triển năng lực sư phạm dạy và học cho giảng viên và sinh viên;

     + Tổ chức, phối hợp với các đơn vị đánh giá và báo cáo các dự án trong nước và quốc tế về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, phát triển năng lực sư phạm dạy và học cho giảng viên, sinh viên và các lĩnh vực liên quan;

     + Phối hợp tổ chức tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo sau đại học;

     + Phối hợp tổ chức tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục;

     + Các công tác khác do Trưởng phòng phân công

 

Nguyễn Văn Khai

Email: nvkhai@dut.udn.vn

DĐ: 0905.168.760

 

 -    Nhiệm vụ cụ thể:

     + Công tác khảo thí học phần: Lập lịch thi cuối kỳ, in danh sách thi cuối kỳ; hỗ trợ các Khoa photo đề thi, rọc phách bài làm; thống kê và hỗ trợ thanh toán về xây dựng ngân hàng đề thi cuối kỳ, chấm thi và coi thi giữa kỳ, cuối kỳ; triển khai công tác phúc khảo;

     + Công tác khảo thí tiếng Anh: Triển khai công tác chuẩn bị, coi thi tiếng Anh đầu vào, định kỳ; Hỗ trợ trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra; Tổ chức thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho chương trình tiên tiến;

     + Công tác xếp hạng THE, QS Asia, UPM: Thực hiện tổng hợp dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo quy trình;

     + Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về khảo thí cuối kỳ, khảo thí tiếng Anh; xếp hạng; xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán hồ sơ các mảng công tác về khảo thí học phần, tiếng Anh;

     + Tham gia công tác: Tổ chức thi tiếng Anh định kỳ, thi cuối học kỳ, thi đầu vào; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo; 

     + Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;

     + Các công tác khác do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công

Võ Thị Châu

Email: vtchau@dut.udn.vn

DĐ: 0914.287.289

 -  Nhiệm vụ cụ thể:

     + Công tác kiểm định chất lượng và xếp hạng THE, QS Asia, UPM: Thực hiện tổng hợp dữ liệu, chuẩn bị hồ sơ cho chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục theo quy trình;

     + Công tác tự đánh giá: Triển khai các hoạt động thu thập số liệu tự đánh giá hàng năm; tổng hợp minh chứng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục; tổ chức đánh giá nội bộ chương trình đào tạo đại học, cơ sở giáo dục;

     + Công tác khảo sát các bên liên quan: 

          o 04 QA-QT: Sinh viên tốt nghiệp đánh giá tình hình việc làm sau 1 tháng tốt nghiệp; 

          o 05 QA-QT: Cựu người học đánh giá về tình hình việc làm sau 1 năm tốt nghiệp; 

          o 01 QA-QT: Cựu người học đánh giá về chương trình đào tạo; 

          o 03 QA-QT: Doanh nghiệp đánh giá về chất lượng sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo;  

           o 04 QA-QT: Sinh viên tốt nghiệp đánh giá khóa học;

     + Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về cải tiến chất lượng giữa kỳ, hàng năm; xếp hạng đại học, chương trình đào tạo; khảo sát các bên liên quan theo phân công; Xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán hồ sơ về công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học, khảo sát các bên liên quan và các mảng công tác được phân công trực tiếp; 

     + Tham gia công tác: Tổ chức thi tiếng Anh định kỳ, thi cuối học kỳ, thi đầu vào; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo;

     + Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;

     + Các công tác khác do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công

Võ Lê Hoàng Quyên
email:
vlhquyen@dut.udn.vn

DĐ: 0905.559.266

 - Nhiệm vụ cụ thể:

     + Công tác tập huấn, bồi dưỡng năng lực sư phạm: Thực hiện tổ chức và triển khai chi tiết các chương trình tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức tại Trường; Tham gia chuẩn bị hồ sơ, tài liệu các chương trình tập huấn, bồi dưỡng; 

     + Công tác tự đánh giá: Triển khai các hoạt động thu thập số liệu tự đánh giá hàng năm; tổng hợp minh chứng báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo sau đại học, cơ sở giáo dục; tham gia tổ chức đánh giá nội bộ chương trình đào tạo sau đại học, cơ sở giáo dục;

     + Công tác khảo sát các bên liên quan: 

          o 04 QA-QT: Học viên cao học đánh giá khóa học; 

          o 06 QA-QT: Học viên cao học đánh giá về mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo; 

          o 07 QA-QT: Giảng viên, cán bộ phục vụ đánh giá về chất lượng học viên cao học, hoạt động đào tạo Thạc sĩ; 

     + Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về công tác tập huấn, bồi dưỡng trong nước và quốc tế, khảo sát các bên liên quan theo phân công; xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán hồ sơ về tập huấn và bồi dưỡng, công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và các mảng công tác được phân công trực tiếp;

     + Tham gia công tác: Tổ chức và coi thi tiếng Anh định kỳ, thi cuối học kỳ, thi đầu vào; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tại Trường;

     + Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;

     + Các công tác khác do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công

Phạm Lê Hương Chi

Email: plhchi@dut.udn.vn

DĐ: 070.566.4875

- Nhiệm vụ cụ thể:

     + Công tác đảm bảo chất lượng bên trong: 

          o 02 QA-QT: Sinh viên đánh giá lớp học phần; 

          o 06 QA-QT: Sinh viên đánh giá mức độ đáp ứng của cơ sở vật chất và hoạt động đào tạo; 

          o 07 QA-QT: Giảng viên, cán bộ phục vụ về chương trình và hoạt động đào tạo;

     + Công tác nội bộ: Triển khai, theo dõi các công tác hành chính, nhân sự, cơ sở vật chất, công đoàn, thi đua, khen thưởng, tổng kết năm học, các công tác khác. 

     + Công tác báo cáo: Xây dựng các báo cáo về khảo sát các bên liên quan theo phân công; thi đua, khen thưởng; kiểm kê, bảo dưỡng, mua sắm cơ sở vật chất; báo cáo góp ý xây dựng văn bản các cấp; xây dựng dự toán, thực hiện quyết toán hồ sơ các mảng công tác về cơ sở vật chất,   

     + Tham gia công tác: Tổ chức thi tiếng Anh định kỳ, thi cuối học kỳ, thi đầu vào; kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo; 

     + Xây dựng quy trình ISO các công việc được phân công;

     + Các công tác khác do Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phân công

Công van đính kèm: tại đây