DHBK

Chức năng, nhiệm vụ phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

26/02/2017 07:50

Điều 11. Chức năng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng. 

Điều 12. Nhiệm vụ

1. Đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, phân tầng và xếp hạng;

b. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng, tự đánh giá, đánh giá đồng cấp, kiểm định chất lượng, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng, hệ thống đánh giá năng lực theo các chỉ số cốt lõi (KPI);

c. Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, hệ thống KPI theo quy định và theo kế hoạch của Trường;

d. Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học.

2. Khảo thí

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động khảo thí của Trường;

b. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động xây dựng, lưu trữ và sử dụng hệ thống ngân hàng câu hỏi thi, đề thi; tổ chức thi chung, thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào và hàng năm; phối hợp tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra; tổ chức phúc khảo bài thi;

c. Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ khảo thí theo quy định và kế hoạch của Nhà trường;

d. Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí.

3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động bồi dưỡng CBVC về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, khảo thí và năng lực sư phạm giảng viên của Trường;

b. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai công tác xây dựng các đề án, quy định, văn bản quản lý liên quan đến công tác bồi dưỡng năng lực về: công tác khảo thí; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra; phương pháp giảng dạy và học tập, kỹ thuật kiểm tra và đánh giá; đảm bảo chất lượng, tự đánh giá, đánh giá đồng cấp, đánh giá ngoài nội bộ, kiểm định chất lượng; hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng; hệ thống KPI;

c. Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ bồi dưỡng năng lực và tập huấn theo quy định và kế hoạch đã được ban hành.

4. Các nhiệm vụ khác

a. Biên soạn và in những ấn phẩm phục vụ công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và bồi dưỡng nâng cao năng lực CBVC;

b. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện nhiệm vụ liên quan tới phạm vi công tác của đơn vị và những nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

Trích Quyết định số 730/QĐ-ĐHBK ngày 05/06/2018 về quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn  vị chức năng  trực thuộc Trường Đai học Bách Khoa