Cơ sở dữ liệu dùng thử

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG THỬ

OECD iLibrary

Thư viện trực tuyến của OECD bao gồm hơn 11000 ebooks, hơn 5000 văn bản dự thảo, gần 6000 bài báo và tạp chí,… xoay quanh 17 chủ đề chính về kinh tế, phát triển, nông nghiệp và thực phẩm, việc làm, năng lượng, môi trường, tài chính và đầu tư, quản trị, thương mại, thuế,….

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung

Địa chỉ truy cập:            http://www.oecd-ilibrary.org/

Thời gian dùng thử:       01 tháng (25/3/2018 – 25/4/2018)

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập, đọc tài liệu trực tuyến

1. Truy cập và xem tài liệu theo liên kết được cung cấp;

2. Liên hệ Trung tâm Học liệu và Truyền thông để hỗ trợ truy cập và sử dụng:

                   Email: pththanh@dut.udn.vn

                   Điện thoại: 0236 3735907 – 0914018240

WorldBank eLibrary

Thư viện điện tử của WorldBank đang được sử dụng bởi các viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, các cơ quan chính phủ quốc tế, các tổ chức nghiên cứu, cố vấn và các tổ chức phi chính phủ, Worldbank eLibrary bao gồm toàn bộ sách báo, tạp chí và văn bản dự thảo do Ngân hàng Thế giới phát hành từ năm 1990 (hơn 51000 tài liệu) bao quát hơn 28 chủ đề chính về phát triển kinh tế xã hội như: tài chính, tăng trưởng kinh tế vi mô và vĩ mô, thương mại quốc tế, luật, thông tin và công nghệ truyền thông, xóa đói giảm nghèo, giáo dục,…

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha,…

Địa chỉ truy cập:            http://elibrary.worldbank.org

Thời gian dùng thử:       01 tháng (25/3/2018 – 25/4/2018)

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và xem toàn văn/chương sách í

1. Truy cập và xem tài liệu theo liên kết được cung cấp;

2. Liên hệ Trung tâm Học liệu và Truyền thông để hỗ trợ truy cập và sử dụng:

                   Email: pththanh@dut.udn.vn (Gửi kèm link tựa đề tài liệu cần tải (nếu có)

                   Điện thoại: 0236 3735907 – 0914018240

UN-iLibrary

UN iLibrary là thư viện trực tuyến của Liên Hợp Quốc bao gồm các ấn phẩm, tạp chí, dữ liệu được xuất bản bởi Ban Thư Ký, các quỹ và chương trình của Liên Hợp Quốc. Mỗi năm, có khoảng 500 đầu sách mới được bổ sung vào UN iLibrary. Hiện tại, bộ CSDL có 1600 đầu sách điện tử; 1410 bài viết và 253 ấn phẩm nhiều kỳ về 19 chủ đề: Nông nghệp & phát triển nông thôn; Phát triển kinh tế & xã hội; Thương mại & tài chính quốc tế; Môi trường & biến đổi khí hậu; Các vấn đề về dân cư và đô thị; Sức khỏe cộng đồng; Luật và tư pháp quốc tế,…

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung…

Địa chỉ truy cập:            http://www.un-ilibrary.org/

Thời gian dùng thử:       Từ 25/3/2018

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và đọc toàn văn tài liệu trực tuyến

1. Truy cập và xem tài liệu theo liên kết được cung cấp;

2. Liên hệ Trung tâm Học liệu và Truyền thông để hỗ trợ truy cập và sử dụng:

                   Email: pththanh@dut.udn.vn

                   Điện thoại: 0236 3735907 – 0914018240


CÁC THÔNG TIN KHÁC