Biểu mẫu Khoa, Bộ môn và Giảng viên

STT

Nội dung

Download

1

Biên bản bàn giao v.v nhập sách Giảng viên

2

Phiếu xác nhận v.v nhập sách Giảng viên

3

Phiếu đề xuất tài liệu bổ sung

4

Biên bản giao nhận Đồ án Tốt nghiệp

5

Giấy xác nhận v.v nộp lưu chiểu Đồ án Tốt nghiệp

6

Phiếu đăng kí sử dụng phòng