Cơ sở dữ liệu đề xuất

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU RESEARCH4LIFE
(Đã đăng ký, chờ cấp quyền truy cập)

ARDI – Research for Innovation

ARDI (Access to Research for Development and Innovation) là CSDL cho phép Truy Cập Nguồn Tài Liệu Nghiên Cứu Cho Sự Phát Triển và Đổi Mới được thành lập bởi Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (World Intellectual Property Organization) nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển tiếp cận nhiều hơn tới nguồn tài liệu học thuật miễn phí ở nhiều lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Hiện có 17 nhà xuất bản nằm trong chương trình ARDI đã cung cấp quyền truy cập miễn phí cho trên 10.000 tạp chí, sách và tài liệu tham khảo cho người sử dụng của 107 quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới.

Ngôn ngữ:                     Tiếng Anh, Tiếng Pháp,…

Địa chỉ truy cập:            http://www.wipo.int/ardi/en/

Hướng dẫn truy cập:      Đang cập nhật

OARE – Research in the Environment

Cơ sở dữ liệu OARE do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Đại học Yale, kết hợp với các nhà xuất bản lớn cung cấp các tài liệu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ sinh học, thực vật học, biến đổi khí hậu, sinh thái học, năng lượng học, hóa môi trường, kinh tế môi trường, kỹ thuật và quy hoạch môi trường, luật môi trường và chính sách môi trường, môn khoa học về chất độc môi trường và ô nhiễm môi trường, địa lý học, địa chất học, thuỷ học, khí tượng học, hải dương học, quy hoạch đô thị, động vật học, và nhiều lĩnh vực khác.

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp,…

Địa chỉ truy cập:            http://web.unep.org/oare/

Hướng dẫn truy cập:      Đang cập nhật

HINARI – Research for Health

Cơ sở dữ liệu HINARI do tổ chức WHO thành lập, kết hợp với các nhà xuất bản lớn, cho phép các nước đang phát triển truy cập được vào một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và sức khoẻ. HIRARI hiện có hơn 12.700 tạp chí (với 30 Ngôn ngữ khác nhau), trên 24.900 sách điện tử và trên 70nguồn thông tin khác từ các cơ sở y tế của hơn 100 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ được hưởng lợi từ nhân viên y tế và các nhà nghiên cứu, góp phần cải thiện sức khỏe thế giới.

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp,…

Địa chỉ truy cập:            http://www.who.int/hinari/en/

Hướng dẫn truy cập:      Đang cập nhật

AGORA – Research for Agriculture

Cơ sở dữ liệu AGORA thành lập bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) cùng với các nhà xuất bản lớn, cho phép các nước đang phát triển được quyền truy cập vào một bộ sưu tập thư viện kỹ thuật số nổi bật về  lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các ngành khoa học xã hội liên quan. AGORA cung cấp một bộ sưu tập hơn 3000 tạp chí cho 106 quốc gia.

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp,…

Địa chỉ truy cập:            http://www.fao.org/agora/en/

Hướng dẫn truy cập:      Đang cập nhật

GOALI – Research for Global Justice

Cơ sở dữ liệu GOALI là chương trình mới của Research4Life, cho phép truy cập trực tuyến miễn phí hoặc chi phí thấp cho các tạp chí khoa học, ấn phẩm và cơ sở dữ liệu ở hơn 115 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp,…

Địa chỉ truy cập:            http://www.ilo.org/goali/about/lang--en/index.htm  

Hướng dẫn truy cập:      Đang cập nhật


CÁC THÔNG TIN KHÁC