Dịch vụ thông tin thư viện

Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng cung cấp dịch vụ thông tin - thư viện với các hoạt động đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của toàn thể cộng đồng trên 15.000 người là sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên, nhà nghiên cứu và cán bộ viên chức của Trường. Các dịch vụ thông tin – thư viện của Trung tâm được thiết kế theo mô hình của các thư viện thuộc các trường đại học trong nước và quốc tế nhằm hỗ trợ tối đa khả năng tiếp cận và khai thác tất cả các tài nguyên được Nhà trường trang bị tại Trung tâm.

Các nhóm dịch vụ được triển khai tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông gồm:

1. Đăng ký Thẻ dùng tin

2. Lưu hành tài liệu

3. Tham khảo và Thông tin

4. Truy cập internet và cơ sở dữ liệu

5. Tài nguyên nội sinh (Tài liệu số)

6. In ấn, sao chụp

7. Sử dụng tài liệu đa phương tiện

8. Cung cấp không gian và tiện ích

9. Hướng dẫn và hỗ trợ

10. Tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ thông tin – thư viện


CÁC THÔNG TIN KHÁC