Chức năng và Nhiệm vụ

I. Chức năng 

Trung tâm Học liệu và Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, ...; quản lý các hoạt động truyền thông, quảng bá học hiệu phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

1. Công tác Học liệu

a. Xây dựng kế hoạch phát triển và bổ sung nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu theo đề xuất của các đơn vị và kế hoạch hàng năm của Nhà trường;

b. Tổ chức, quản lý học liệu theo các chuẩn nghiệp vụ;

c. Hướng dẫn tìm kiếm, giới thiệu nguồn tư liệu tham khảo cho người dùng tin phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập;

d. Tiếp nhận các nguồn tài liệu được tặng;

e. Tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu.

2. Công tác Truyền thông

a. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, quảng bá học hiệu Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;

b. Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, quảng bá hình ảnh của Nhà trường;

c. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các ấn phẩm truyền thông để quảng bá học hiệu của Nhà trường; thực hiện các hoạt động truyền thông, quảng bá về nguồn học liệu, sản phẩm và dịch vụ thông tin tại Trung tâm;

d. Tổ chức và quản lý mạng lưới cộng tác viên để thu thập tin tức, đưa tin về các hoạt động của Nhà trường trên các phương tiện thông tin đại chúng.