Biểu mẫu Bạn đọc Trung tâm

STT

Nội dung

Download

1

Đơn đăng ký thẻ dùng tin

2

Phiếu yêu cầu photocopy tài liệu

3

Giấy xác nhận đặt cọc mượn tài liệu

4

Giấy xác nhận đã thanh toán nợ tài liệu

5

Phiếu đăng ký dịch vụ cung cấp thông tin

6

Phiếu đăng ký sử dụng phòng

7

Biên bản vi phạm nội quy

8

Đơn giải trình quá hạn

9

Phiếu thanh toán ra trường