Biểu mẫu Lưu chiểu Luận văn, Luận án

STT

Nội dung

Download

1

Thông báo v/v nộp Luận văn, Luận án

Tiến sĩ

2

Giấy biên nhận v.v Trưng bày Luận án Tiến sĩ

3

Giấy cam đoan v.v nộp Luận án Tiến sĩ dung cho người nộp hộ

4

Giấy cam đoan v.v nộp Luận án Tiến sĩ dùng cho  Tác giả

5

Giấy xác nhận v.v nộp Luận án Tiến sĩ

Thạc sỹ

6

Giấy cam đoan v.v nộp Luận văn Thạc sỹ dùng cho người nộp hộ

7

Giấy cam đoan v.v nộp Luận văn Thạc sỹ dùng cho Tác giả

8

Giấy xác nhận v.v nộp Luận văn Thạc sỹ

9

Hình thức trình bày đối với Luận văn Thạc sỹ