Lưu hành tài liệu

2. LƯU HÀNH TÀI LIỆU

Là dịch vụ cung cấp tài liệu đọc tại chỗ, cho mượn về và các hỗ trợ cần thiết cho việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tài liệu này. Các dịch vụ triển khai bao gồm: đọc tại chỗ, cho mượn về, gia hạn tài liệu, đặt mượn trước tài liệu theo chính sách phục vụ như sau:

Loại tài liệu

Chính sách lưu hành

Tài liệu tham khảo

Sử dụng tại chỗ

Tài liệu chuyên khảo tiếng nước ngoài

Sử dụng tại chỗ và cho mượn mang về

Tài liệu chuyên khảo tiếng Việt

Sử dụng tại chỗ và cho mượn mang về

Tài liệu giáo trình tiếng Việt

Cho mượn mang về

Bộ sưu tập đặc biệt (luận án, luận văn, báo cáo khoa học,…)

Sử dụng tại chỗ

Bộ sưu tập tài liệu có nhu cầu sử dụng cao

Sử dụng tại chỗ

Bộ sưu tập tài liệu nghe nhìn

Sử dụng tại chỗ

Ấn phẩm định kỳ

Sử dụng tại chỗ

2.1. Mượn trả tài liệu

Qui định mượn trả tài liệu:

Chính sách mượn tài liệu được áp dụng cho các tài liệu có số lượng từ 02 bản trở lên đang được lưu trữ và phục vụ tại Trung tâm (đảm bảo số bản lưu tối thiểu 01 bản lưu/nhan đề phục vụ cho nhu cầu sử dụng tại chỗ)

Loại tài liệu và thời hạn mượn được qui định cho các đối tượng như sau:

Đối tượng

Chính sách mượn

Giáo trình
(đối tượng thuộc ĐHĐN)

Chuyên khảo tiếng Việt

Chuyên khảo tiếng nước ngoài

Cán bộ, Giảng viên

05 cuốn, 90 ngày

03 cuốn, 30 ngày

01 cuốn, 30 ngày

Học viên cao học, Nghiên cứu sinh

05 cuốn, 90 ngày

03 cuốn, 14 ngày

01 cuốn, 14 ngày

Sinh viên, học sinh

05 cuốn, 90 ngày

02 cuốn, 14 ngày

01 cuốn, 14 ngày

Các đối tượng khác

0

02 cuốn, 14 ngày

01 cuốn, 14 ngày

*Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm có quyền yêu cầu triệu hồi tài liệu mượn trước hạn trả qui định của tài liệu đang giao dịch.

Điều kiện mượn tài liệu

- Có Thẻ hợp lệ;

- Cam kết thực hiện đầy đủ Điều kiện ràng buộc theo qui định khi tham gia dịch vụ.

ĐỐI TƯỢNG

ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC

Tất cả các đối tượng thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Bắt buộcxác nhận của Trung tâm Học liệu và Truyền thông đối với thủ tục thanh toán chuyển công tác/nghỉ hưu, thủ tục bảo vệ luận văn, thanh toán ra trường.

Tất cả các đối tượng thuộc các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng

Đặt cọc tiền theo mức qui định đối với các loại tài liệu được sử dụng khi tham gia dịch vụ

Các đối tượng khác

Đặt cọc tiền theo mức qui định đối với các loại tài liệu được sử dụng khi tham gia dịch vụ

Chính sách đặt tiền cọc

Qui định chung

- Tiền cọc sẽ được hoàn trả lại người sử dụng sau khi cam kết chấm dứt sử dụng dịch vụ mượn tài liệu tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông;

- Sau 03 lần phát hành thông báo triệu hồi tài liệu, nếu người sử dụng không thực hiện giao dịch trả; tiền cọc sẽ được sử dụng để khấu hao vào các phí phạt quá hạn và đền bù tổn thất đối với tài liệu được mượn của Trung tâm.

Qui định cụ thể:

ĐỐI TƯỢNG

MỨC ĐẶT CỌC

Tài liệu tiếng Việt

Tài liệu tiếng nước ngoài

Tất cả các đối tượng thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Không áp dụng

Giảng viên, cán bộ viên chức thuộc các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng

150.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Sinh viên, học sinh thuộc các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng (chính quy, tại chức, bằng 2,…)

100.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Học viên Sau đại học thuộc các Cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng (chính quy, tại chức, bằng 2,…)

200.000 VNĐ

400.000 VNĐ

Sinh viên, học sinh các Cơ sở đào tạo trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

150.000 VNĐ

300.000 VNĐ

Các đối tượng khác

200.000 VNĐ

500.000 VNĐ

*Lưu ý:

- Giữ kỹ biên lai tiền cọc;

- Mượn quá hạn 30 ngày sẽ bị khấu trừ vào tiền cọc 10%/ngày và phải thanh toán phí phạt quá hạn trong thời gian lưu giữ sách;

- Làm mất, hư hỏng sách sẽ áp dụng các quy định phạt và bồi thường theo chính sách của Trung tâm.

Địa điểm mượn:

- Quầy Thông tin Tầng 2 (dành cho tài liệu chuyên khảo tại Phòng đọc Tầng 2);

- Quầy Phòng mượn Tầng 1 (dành cho tài liệu giáo trình);

- Quy trình mượn thực hiện các bước:

+ Người mượn tra tìm thông tin, xác định vị trí tài liệu trên giá;

+ Tự đến giá chọn tài liệu cần mượn;

+ Xuất trình thẻ và tài liệu cần mượn tại Quầy mượn theo qui định;

+ Cán bộ kiểm tra tình trạng tài liệu, thực hiện giao dịch trên hệ thống;

+ Người mượn kiểm tra thông tin Phiếu mượn, ký xác nhận;

+ Nhận tài liệu và thẻ; kết thúc phiên mượn.

Tài liệu được mượn và không được mượn:

Tài liệu được mượn về nhà: Tất cả tài liệu ở kho Phòng mượn Giáo trình (Tầng 1), tài liệu không có ký hiệu không mượn về (nhãn bi màu đỏ) tại Phòng đọc Tầng 2.

Tài liệu không được mượn về nhà: Tài liệu tra cứu như từ điển, bách khoa toàn thư, cẩm nang, báo, tạp chí, luận văn, luận án, băng đĩa, tài liệu lưu chiểu…

Phạt và bồi thường tài liệu:

Phạt quá hạn

- Bất cứ tài liệu nào được trả sau hạn trả đều là tài liệu quá hạn.

- Người sử dụng sẽ bị phạt tiền nếu trả tài liệu quá hạn. Mức phạt tuỳ theo số ngày quá hạn và theo loại tài liệu mượn như sau:

+ Tài liệu giáo trình: phạt 1.000đ/cuốn/01 ngày quá hạn;

+ Tài liệu chuyên khảo: phạt 2.000đ/cuốn/01 ngày quá hạn;

+ Tài liệu nghe nhìn: phạt 10.000đ/bản;

- Người sử dụng phải nộp tiền phạt quá hạn khi tài khoản có thông báo tài liệu quá hạn trước khi mượn lại tài liệu khác;

- Chính sách miễn, giảm phạt quá hạn sẽ được xem xét theo thủ tục qui định.

Bồi thường tài liệu bị mất và hư hỏng

- Khi làm mất hoặc hư hỏng tài liệu, để được xem như là không vi phạm qui chế  của Trung tâm, người mượn phải tìm mua và trả cho Trung tâm tài liệu như nguyên bản đã mượn. Nếu không mua được, tuỳ theo mức độ quý hiếm của tài liệu, người mượn phải bồi thường bằng tiền;

- Mức bồi thường từ 1,5 lần đến 10 lần giá trị tài liệu bị mất và hư hỏng tính theo giá bìa và các chi phí xử lý tài liệu khác theo mức qui định của Trung tâm.

Trả tài liệu: Tài liệu phải được trả tại Quầy Thông tin Tầng 1 trước hoặc đúng ngày hạn trả tài liệu.

2.2. Gia hạn tài liệu: Giúp người sử dụng có thêm thời gian mượn sách

- Chỉ được gia hạn 1 lần tài liệu đang mượn (01 lần gia hạn/tài liệu);

- Thời gian gia hạn tài liệu được quy định bằng thời gian mượn lần đầu tiên đối với mỗi loại tài liệu (tính từ ngày thực hiện gia hạn);

- Người sử dụng có thể gia hạn tài liệu trực tuyến trên website Trung tâm, qua điện thoại hoặc qua email;

- Những trường hợp gia hạn không thành công:

+ Tài liệu đã bị quá hạn;

+ Tài liệu đang được người sử dụng khác đặt trước;

+ Tài khoản bị phạt/hết hạn sử dụng.

- Trong một số trường hợp, gia hạn tài liệu sẽ được thực hiện bởi cán bộ tại Quầy Thông tin Tầng 1 của Trung tâm.

- Thao tác gia hạn tài liệu như sau:

+ Truy cập Cổng thông tin của Trung tâm tại: http://vebrary.dut.udn.vn

+ Nhấn chọn “Tài khoản của tôi”;

+ Nhập Username và Password, sau đó chọn “OK”;

+ Bấm gia hạn cho tài liệu cần gia hạn;

+ Kiểm tra lại ngày hết hạn tài liệu sau khi gia hạn;

+ Thoát khỏi tài khoản sau khi gia hạn thành công.

2.3. Đặt trước tài liệu: Giúp người sử dụng giữ trước những tài liệu cần mượn.

- Lệnh đặt trước chỉ dành cho những tài liệu đã được mượn bởi Người sử dụng khác, không áp dụng đối với những tài liệu vẫn đang lưu hành trong Trung tâm;

- Khi bạn đặt trước tài liệu, nếu sách được trả về Trung tâm, vui lòng kiểm tra thông tin tại mục “Tài khoản của tôi”. Nếu thông tin xuất hiện chữ “sẵn sàng cho mượn”, vui lòng liên hệ Quầy Lưu hành để mượn tài liệu;

- Tài liệu đặt trước sẽ được giữ lại tại Trung tâm cho người đăng ký trong vòng 03 ngày kể từ ngày thông báo tài liệu sẵn sàng. Nếu Người sử dụng không đến mượn, tài liệu đó sẽ được trả về kho hoặc giữ lại cho người đăng ký kế tiếp;

- Dịch vụ đặt trước tài liệu được thực hiện tại Quầy Thông tin hoặc đăng ký qua thư điện tử;

- Thao tác đặt trước tài liệu như sau:

+ Tìm kiếm theo nhan đề, tác giả hay chủ đề tại Mục lục thư viện để xác định vị trí tài liệu;

+ Hiển thị biểu ghi tài liệu, nhấn nút “Yêu cầu”;

+ Nhập thông tin về Mã số và Mật khẩu; chọn ngày hết hạn lệnh đặt trước tài liệu;

+ Màn hình sẽ xuất hiện thông tin “Yêu cầu đã được xử lý”, nhấn nút OK để hoàn tất thao tác đặt trước.

Liên hệ:

- Trực tiếp: Quầy Thông tin Tầng 1, Trung tâm Học liệu và Truyền thông (54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng)

- Email: dichvutt@dut.udn.vn

- Điện thoại: (0236) 3735 906


CÁC THÔNG TIN KHÁC