Tổ nghiệp vụ Thông tin - Thư viện

I. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỔ NGHIỆP VỤ THÔNG TIN – THƯ VIỆN

1. Chức năng:

- Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc điều phối các hoạt động của đơn vị trong lĩnh vực Thông tin – Thư viện; các hoạt động liên quan đến quản lý khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa;

- Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ TT – TV bao gồm: bổ sung tài nguyên thông tin, xử lý, quản lý và tổ chức phục vụ các nguồn học liệu bổ sung và lưu chiểu, phát triển sản phẩm và dịch vụ thông tin, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn nghiệp vụ TT – TV trong nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác bổ sung nguồn tài liệu phục vụ giảng dạy, nghiên cứu theo đề xuất của các đơn vị và theo kế hoạch hàng năm của Nhà trường;

- Thực hiện công tác tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế…phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường;

- Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, giới thiệu nguồn tư liệu tham khảo cho giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên Nhà trường, hỗ trợ trong các công tác giảng dạy và học tập;

- Áp dụng các chuẩn nghiệp vụ trong tổ chức, quản lý hoạt động của Trung tâm. Phân loại, mô tả tài liệu các loại;

- Hướng dẫn tìm tin từ các nguồn tài liệu in trên giấy bao gồm sách, báo, tạp chí; các nguồn tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu, các trang websites miễn phí trên internet;

- Liên kết với các thư viện, các Trung tâm Thông tin Học liệu của Đại học Đà Nẵng, các thư viện trong và ngoài nước để nâng cao khả năng khai thác, trao đổi thông tin, tổ chức các dịch vụ về thông tin tư liệu hiệu quả và chất lượng;

- Công tác hỗ trợ: Dịch thuật; tổ chức hội nghị hội thảo; sao chép và in ấn tài liệu; số hóa tài liệu; tiếp nhận các nguồn tài liệu tặng;

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cán bộ viên chức

Nhiệm vụ

TỔ TRƯỞNG:

ThS. Phan Thị Hà Thanh

Email: pththanh@dut.udn.vn

DĐ: 0914 018 240

ĐT: 0236 3735 907

- Quản lý hoạt động chung của Tổ Nghiệp vụ TT – TV;

- Tham mưu, giúp việc cho Ban  Giám  đốc Trung tâm  trong các công tác liên quan đến hoạt động TT – TV tại đơn vị;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về triển khai công tác nghiệp vụ; qui trình, chính sách hoạt động; bổ sung & báo cáo định kỳ, đột xuất.

- Tổng hợp các đề xuất, lập kế hoạch/văn bản trình Lãnh đạo phê duyệt

TỔ PHÓ:

CN. Hoàng Thị Nhung

Email: htnhung@dut.udn.vn

DĐ: 0985 320 099

ĐT: 0236 3735 906

- Hồ sơ người dùng tin: triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện các công việc liên quan đến NDT (VPNQ, Quá hạn, RT...)

- Giải quyết các công việc, thủ tục liên quan đến CSVC phục vụ; các biểu mẫu, văn bản liên quan sử dụng trong hoạt động phục vụ và xử lý nghiệp vụ TT – TV

- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến mảng công tác được phân công theo dõi

CÁC VỊ TRÍ TRỰC THUỘC:

- Tầng 1: Phòng đọc Tham khảo (02 người) & Xử lý tài nguyên (01 người)

- Tầng 2: Phòng đọc Chuyên khảo & Phòng Nghe nhìn (02 người)

- Tầng 3: Phòng mượn Giáo trình (02 người)

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBVC

STT

Họ và Tên

Mảng công việc phân công

1

Nguyễn Thị Dung

- Giám sát về kỷ luật lao động, triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện thời gian làm việc/ca trực;

- Theo dõi thi đua, các chế độ liên quan đến quyền lợi của CBVC;

- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến mảng công tác được phân công theo dõi.

2

Trần Thị Quý Dung

- Triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện các sản phẩm & DVTT được tổ chức phục vụ tại Trung tâm;

- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến sản phẩm và dịch vụ thông tin.

3

Nguyễn Thị Mai Hà

- Chủ động theo dõi, đôn đốc thực hiện xếp giá kịp thời các tài liệu phục vụ: Tài liệu bàn giao phục vụ (đã xử lý); Tài liệu trả, photo; Tài liệu sử dụng trong ngày tại các Phòng đọc...;

- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến sắp xếp tài liệu trên giá.

4

Võ Thị Thu Hương

- Triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện biên mục tài liệu theo đúng qui trình, qui định của chuẩn nghiệp vụ biên mục mô tả và biên mục đọc máy;

- Hỗ trợ hướng dẫn, giám sát chất lượng, đảm bảo tính nhất quán của công tác biên mục mô tả & biên mục đọc máy khi được cập nhật vào hệ thống;

- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ biên mục tài liệu các loại.

5

Nguyễn Thị Lệ Quyên

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện phân bổ, sắp xếp các kho tài liệu theo đúng qui định của đơn vị; bổ sung tài liệu lên giá kịp thời;

- Triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện định kỳ khảo sát nhu cầu thông tin và đánh giá chất lượng phục vụ theo kế hoạch (số liệu & báo cáo kết quả khảo sát);

- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức các kho tài liệu, khảo sát người dùng tin.

6

Hoàng Thị Thu Sương

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện các công việc liên quan việc tiếp nhận tài liệu lưu chiểu các loại theo đúng qui trình, biểu mẫu qui định;

- Triển khai, theo dõi các hoạt động liên quan đến việc tổ chức phục vụ Phòng Nghe nhìn;

- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến tiếp nhận tài liệu lưu chiểu; hoạt động Phòng Nghe nhìn.

7

Đặng Ngọc Tuấn

- Triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện phân loại tài liệu theo đúng qui trình, qui định của chuẩn nghiệp vụ;

- Hỗ trợ hướng dẫn, giám sát chất lượng, đảm bảo tính nhất quán của chỉ số phân loại khi được cập nhật vào hệ thống;

- Tiếp nhận xử lý, báo cáo các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ phân loại tài liệu các loại.


CÁC THÔNG TIN KHÁC