Tổ Truyền thông

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ TRUYỀN THÔNG

- Phụ trách các nội dung thông tin đăng tải trên Website tiếng Việt,tiếng Anh của Nhà trường;

- Thu thập, xử lý, khai thác thông tin;

- Viết bài, đưa tin;

- Triển khai các kế hoạch phổ biến, quảng bá thông tin;

- Thiết kế đồ họa,định dạng chế bản, sản xuất các ấn phẩm truyền thông của Nhà trường;

- Liên kết, triển khai các nội dung quảng cáo và quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu;

- Xây dựng CSDL kết hợp đóng gói sản phẩm phần mềm – dữ liệu;

- Quạn trị hệ thống mạng nội bộ;

- Vận hành, bảo trì hệ thống thông tin;

- Duy trì, bảo dưỡng hệ thống phần cứng, đường truyền;

- Số hóa tài liệu, báo cáo thường niên, báo cáo khoa học, luận văn, đồ án tốt nghiệp;

II. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC TỔ TRUYỀN THÔNG

1. Tôn Thất Minh Mẫn: Tổ phó phụ trách

- Phụ trách công việc chung của Tổ và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Đơn vị (LĐĐV) ;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của Tổ;

- Quản lý, kiểm tra giám sát tổ viên, phụ trách CNTT và các thiết bị liên quan tại TT;

- Tham mưu cho LĐĐV kế hoạch bảo trì, sửa chữa, mua sắm mới thiết bị CNTT và các thiết bị khác phục vụ công tác kỹ thuật Truyền thông tại TT;

- Triển khai các kế hoạch và công tác phổ biến, quảng bá thông tin

- Chủ trì các công tác liên kết, triển khai các nội dung quảng cáo và quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu TT và Trường;

- Nhập liệu chính;

- Cài đặt hệ thống máy tính Sinh viên.

- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo phân công.

2. Nguyễn Thị Phượng: Kỹ sư CNTT

- Quản trị mạng hệ thống máy tính tại TT : Cài đặt, cấu hình hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo các kết nối của hệ thống máy tính( máy tính Nhân Viên ) hoạt động tốt. Có kế hoạch cài đặt, sao lưu(backup) dự phòng hệ thống, cơ sở dữ liệu tại TT. Hỗ trợ nhân viên và sinh viên trong các vấn đề sử dụng máy tính;

- Tham gia nhập liệu;

- Quản lý Fanpage của Trung tâm;

- Hỗ trợ các công tác khác của Tổ khi được phân công.

3. Nguyễn Thị Xuân Tươi

- Chụp ảnh, viết bài và đưa tin Truyền thông;

- Thiết kế Backdrop, Standee, băng rôn sự kiện;

- Xây dựng Clip, xử lý thông tin quảng bá hình ảnh TT và Nhà trường;

- Quản lý Fanpage của Trường;

- Hỗ trợ các công tác khác của Tổ khi được phân công.


CÁC THÔNG TIN KHÁC