DHBK

Danh sách và hiệu lệnh thi khảo sát năng lực tiếng Anh đợt ngày 03.06.2018

31/05/2018 09:33

Địa điểm thi: Trường ĐH Ngoại ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng.

DANH SÁCH THI:

HIỆU LỆNH THI: