DHBK

Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên Hệ chính quy

17/10/2019 16:07

1. Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên Hệ chính quy thuộc CTĐT Chất lượng cao

2. Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên Hệ chính quy thuộc CTĐT đại trà