DHBK

Tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục - do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

- Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học (Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học);

- Dự thảo tiêu chuẩn mới.