DHBK

Tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục - do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

- Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học:

   + Quy định hiện hành: Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19/05/2017;

   + Quy định cũ: Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 của Bộ GD&ĐT.