DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh đầu vào cho sinh viên các khóa 2016 trở về trước

12/08/2017 05:58

Sinh viên các khóa 2016 trở về trước chưa đạt tiếng Anh đầu vào, đăng ký thi tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 14/08 đến ngày 18/08/2017

- Lệ phí thi: 50.000đ

- Thời gian thi: Chủ nhật ngày 27/08/2017 (từ 06h45).