DHBK

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 (khóa XI)

26/03/2013 08:50

Nhằm thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, chiều ngày 22/3/2013, Đảng bộ trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XI) cho toàn bộ đảng viên và CBVC trong Nhà trường.

 

PGS.TS Lê Kim Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Cũng trong buổi Hội nghị Đảng bộ trường Đại học Bách khoa đã tổ chức Lễ phát thẻ Đảng đợt 03/2/2013 cho 18 đảng viên và trao Bằng khen của Thành ủy TP. Đà Nẵng cho 04 đồng chí đảng viên xuất sắc 5 năm liền.

 

Lễ phát thẻ Đảng đợt  03/02/2013 cho 18 đảng viên

 

Trao Bằng khen của Thành ủy cho 04 đảng viên XS 5 năm liền

Tại Hội nghị các đại biểu đã được lắng nghe PGS.TS Hồ Tấn Sáng (Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III) báo cáo và quán triệt 5 nội dung chuyên đề: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kì đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Thông báo tóm tắt các văn bản: Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/10/2012 về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013”; Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

 

Kết thúc buổi Hội nghị PGS.TS Lê Kim Hùng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện các Kết luận và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW, yêu cầu các Chi bộ trực thuộc tiếp thu những nội dung tại Hội nghị và nghiên cứu tài liệu để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị đến toàn thể cán bộ, viên chức và đảng viên trong Nhà trường.