DHBK

Ngành Cơ kỹ thuật đào tạo bậc tiến sĩ của Khoa Cơ khí Giao thông ,Trường Đại học Bách Khoa được Bộ GD&ĐT phê duyệt tham gia Đề án nâng cao đội ngũ giảng viên giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89).

05/06/2021 14:50

Quyết định 1667/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Danh sách các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo và các ngành đào tạo (đợt tháng 6 năm 2021) theo Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 (Đề án 89). Theo quyết định 1667, ngành Cơ kỹ thuật đào tạo bậc tiến sĩ của Khoa Cơ khí Giao thông ,Trường Đại học Bách Khoa được Bộ GD&ĐT phê duyệt tham gia Đề án nâng cao đội ngũ giảng viên.

Quyết định 1667/QĐ-BGDĐT và danh sách cơ sở tham gia Đề án nâng cao đội ngũ giảng viên: