DHBK

Phản hồi đăng ký học phần Học kỳ 1 năm học 2020-2021

27/07/2020 12:49

Khoa trả lời về đăng ký học phần của các em, chi tiết trong link:

https://drive.google.com/file/d/1d12-hzppliyf11hHORy9uQ6j06Cad_Lv/view?usp=sharing