DHBK

Hướng dẫn Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 đã được HĐ AUN-QA thông qua

27/06/2020 19:39

Hướng dẫn Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA V4.0 đã được HĐ AUN-QA thông qua 

 

Đào tạo dựa theo CĐR (chú trọng đánh giá người học theo CĐR), phát triển năng lực đổi mới và tư duy kinh doanh trong sinh viên là một số trong nhiều nội hàm mới trong Hướng dẫn của Bộ Tiêu chuẩn AUN-QA Phiên bản 4.0 mới.

 

Outcome-based education, innovation and the need to develop an entrepreneurial mind-set in students are some of the many new features in the new Guide Version 4.0.

 

http://www.aunsec.org/pressroom_news16.php