DHBK

Đăng ký Thực tập tốt nghiệp năm học 2019-2020

16/06/2020 15:49

Theo kế hoạch, sinh viên sẽ đi Thực tập tốt nghiệp trong 6 tuần, bắt đầu từ ngày 29/6/2020 tại Công ty (không được đổi Công ty sau khi đã đăng ký với Khoa) và phải nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp có xác nhận của Công ty.

Để thống kê và làm quyết định của Nhà trường về việc cử Sinh viên đi thực tập, Khoa yêu cầu tất cả các sinh viên đi Thực tập tốt nghiệp đợt này đăng ký thông tin vào link sau: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5oJaZaqGOlYYfxEhPIgOW3JqHViQNzxU9skoDDOzq64GrgA/viewform?usp=sf_link

Deadline đăng ký thông tin thực tập tốt nghiệp: trước 16h00 ngày 23/6/2020.