DHBK

Duyệt Demo Đồ án tốt nghiệp Học kỳ 2, năm học 2019-2020

16/06/2020 13:20

Khoa sẽ tổ chức Duyệt Demo ĐATN cho các sinh viên đang làm ĐATN Học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Thời gian và địa điểm: bắt đầu từ 07h30 ngày 20/6/2020 tại các phòng C103 (Hội đồng 1), C205 (Hội đồng 2)C206 (Hội đồng 3).

Yêu cầu: 

1) Quyển báo cáo ĐATN có chữ ký của GVHD, trong quyển báo cáo phải có phiếu duyệt Demo, nhận xét GVHD và nhận xét phản biện không đóng vào trong quyển báo cáo.

2) Đĩa CD gồm bản mềm báo cáo, slide bảo vệ và mã nguồn (nếu có).

Mỗi thứ gồm 02 bản: trong đó 01 bản nộp cho giảng viên chấm Demo và 01 bản nộp về Trung tâm học liệu & Truyền thông.

Danh sách sinh viên phân bổ vào các Hội đồng duyệt demo như file đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/13j3wqrjJcEGp527rq_NJANAA7fxSlJlO/view?usp=sharing