DHBK

Đăng kí thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 24.5.2020

29/04/2020 09:44

- Sinh viên đăng kí thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 24.5.2020 tại Phòng Kế hoach tài chính Trường Đại học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng Từ ngày 08/05/2020 đến ngày 14/05/2020 trong các ngày làm việc.

Kèm theo thông báo lịch thi của Đại học ngoại ngữ 

Sinh viên có thể xem thông tin tại "Facebook Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Bách khoa Đà Nẵng".

Phòng KT&ĐBCLGD