DHBK

Đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 13.10.2019

20/09/2019 08:47

Sinh viên đăng ký thi  tại phòng Kế hoạch tài chính từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019.

Lưu ý: Bắt đầu từ đợt thi này cấu trúc đề thi có thay đổi:

-  Số câu nghe: 100 câu thời gian 45 phút

-  Số câu đọc hiểu: 100 câu thời gian 75 phút 

Tổng thời gian thi là : 120 phút