DHBK

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo đại học

31/10/2018 13:35

1. Chuẩn đầu ra đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Bách khoa: Quyết định số 1578/QĐ-ĐHBK ngày 18/9/2018 ban hành chuẩn đầu ra.

2. Chuẩn đầu ra của chương đào tạo chất lượng cao trình độ đại học theo định hướng học theo dự án (Project Based Learning - PBL) của Trường ĐH Bách khoa: Quyết định số 1736/QĐ-ĐHBK ngày 08/10/2018 ban hành chuẩn đầu ra.

3. Chuẩn đầu ra của các Chương trình đào tạo trình độ đại học: ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-ĐHBK ngày 14/08/2015.