DHBK

Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

25/10/2019 08:30

1. Quyết định miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

2. Quyết định trợ cấp xã hội học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

3. Quyết định hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên thuộc diện dân tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo

4. Quyết định giảm học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho sinh viên là con Cán bộ viên chức công tác trong Đại học Đà Nẵng

5. Quyết định miễn giảm học phí bổ sung học kỳ 1 năm học 2017-2018 và 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy