DHBK

Thông báo Hội nghị “Công nghệ Thông tin và Hình học Đại số Ứng dụng”

02/03/2015 02:22

Hội nghị “Asian Workshop on Clifford's Geometric Algebra and Information Technology - AWCGAIT2015” là diễn đàn mở để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh trình bày, thảo luận, trao đổi về những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Hình học Đại số Ứng dụng. Hội nghị còn là nơi trao đổi các hợp tác trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Hội nghị AWCGAIT2015 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng vào ngày 26-28/03/2014.

BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban

GS. TS. Lê Kim Hùng

Thành viên

PGS. TS. Trương Hoài Chính

PGS. TS. Nguyễn Đình Lâm

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

BAN CHƯƠNG TRÌNH

Đồng Trưởng Ban

PGS. TS. Võ Trung Hùng

PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình

Thành viên

TS. Huỳnh Hữu Hưng

TS. Huỳnh Công Pháp

TS. Nguyễn Tấn Khôi

TS. Nguyễn Văn Hiệu

TS. Phạm Minh Tuấn

TS. Đặng Hoài Phương

TS. Trần Thế Vũ

BAN KỸ THUẬT

ThS. Võ Đức Hoàng

ThS. Nguyễn Văn Nguyên

ThS. Nguyễn Năng Hùng Vân

KS. Trương Minh Huy

Các chủ đề chính (không hạn chế) của Hội nghị:

- Hình học đại số và ứng dụng trong CNTT

- Khai phá dữ liệu và máy học

- Mô hình hóa, mô phỏng

- Tin sinh học

- Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

- Nhận dạng và Xử lý ảnh

- Mạng và truyền thông

- Các hệ thống thông minh và hệ thống hỗ trợ quyết định

 Liên hệ:

- E-mail: awcgait2015@dut.udn.vn

- Điện thoại: 0913230910

Các thời hạn:

- Gửi tóm tắt báo cáo:

- Thông báo chấp nhận:

- Gửi slides báo cáo:

- Ngày hội nghị:

15/03/2015

20/03/2015

25/03/2015

26-27/03/2015