DHBK

Thông tin tuyển sinh bổ sung (đợt 2)

18/08/2016 09:42

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Năng dành một số chỉ tiêu để tuyển sinh bổ sung (đợt 2) như sau: 

alt

STT

Mã trường

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu xét đợt bổ sung

1

DDK

DDK_D905206

Chương trình Tiên tiến ngành Điện tử Viễn thông

60

2

DDK

DDK_D905216

Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống Nhúng

40

3

DDK

DDK_PFIEV

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV)

10

4

DDK

DDK_D520209CLC

Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao)

60

5

DDK

DDK_D540101CLC

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

35