DHBK

Kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh Covid-19

29/02/2020 06:13

Công văn số 716/ĐHĐN-VP của Đại học Đà Nẵng về việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị thông báo cho sinh viên, học viên tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết ngày 08/03/2020. Đối với sinh viên, học viên, tình nguyện viên quốc tế tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà trường.