DHBK

Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS

10/09/2019 09:09

Học kỳ 1 năm học 2019-2020 Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tiếp tục áp dụng Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS tại địa chỉ http://lms1.dut.udn.vn:8080. Trên hệ thống LMS mỗi người dùng (giảng viên, sinh viên) sẽ có 1 tài khoản, mỗi lớp học phần tương ứng với 1 khóa học.

Hiện nay người quản trị đã tạo các tài khoản người dùng, tạo các khóa học, đăng ký giảng viên và sinh viên vào các khóa học tương ứng.

Giảng viên nào có nhu cầu giảng dạy thông qua hệ thống LMS xin vui lòng liên hệ với Tổ CNTT qua email LMS@dut.udn.vn để đăng ký và nhận sự hỗ trợ.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho sinh viên:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho giảng viên: