DHBK

Thông báo chuyển phòng thi cuối kỳ 2 năm học 2022 - 2023 chiều 27.05.23 và ngày 30 và 31/5/2023

24/05/2023 07:47

Phòng KT&ĐBCLGD Thông báo đến các em sinh viên được biết về việc chuyển phòng thi

cuối kỳ 2 năm học 2022 - 2023 các ngày như sau: 

     - Ngày 27/05/2023 các phòng F103 sang F303 và F106 sang F306 

    - Ngày 30 và 31/05/2023 tất cả các phòng khu F chuyển sang khu H Chi tiết  Tại đây

Lưu ý: Phòng cũng được cập nhật trên hệ thống thông tin sinh viên .