DHBK

Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN Tỉnh Kon Tum năm 2023 (lần 2)

01/08/2022 15:32
Phòng KHCN&HTQT nhận được Thông báo số 92/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2023 (lần 2). Kính đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi đến các thầy cô quan tâm tham gia gửi đề xuất. (Biểu mẫu được đăng tải trên website, theo địa chỉ http://skhcn.kontum.gov.vn ).
 
Các đơn vị tổng hợp và gửi bản cứng về Phòng KHCN&HTQT, bản điện tử (*.doc) gửi về email khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn trước 16h00 ngày 19 tháng 8 năm 2022.