DHBK

Thông báo kế hoạch triển khai ĐATN học kỳ I, năm học 2021-2022

02/10/2021 21:20

Khoa CNTT thông báo các sinh viên được nhận đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021 liên hệ với Giảng viên hướng dẫn để triển khai làm đồ án theo kế hoạch và quy định của Trường.

1) Chi tiết phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp: LINK

2) Thông tin liên hệ Giảng viên hướng dẫn: LINK

3) Kế hoạch triển khai ĐATN: LINK

4) Các biểu mẫu, báo cáo ĐATN: LINK

Nếu có sự thay đổi Khoa sẽ thông báo lại cho các SV.