DHBK

Nộp lưu chiểu Đồ án tốt nghiệp năm học 2020-2021

24/12/2020 10:07

Khoa CNTT thông báo các sinh viên đã tham gia bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1, năm học 2020-2021 nộp 01 bộ sản phẩm Đồ án tốt nghiệp về Trung tâm học liệu và truyền thông, bao gồm:

- 01 bản cứng Thuyết minh + Phụ lục.
- 01 CD-ROM có bản mềm 2 định dạng Word và PDF của toàn văn Thuyết minh, các file Phụ lục (nếu có) và mã nguồn;

Lịch nộp: 09h00 thứ Ba ngày 29/12/2020 tại Trung tâm học liệu và truyền thông