DHBK

Kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3 năm 2020

23/09/2020 12:41

Lễ phát bằng tốt nghiệp thạc sĩ dự kiến ngày 10/10/2020 (thông tin chi tiết sẽ có thông báo sau).

Các học viên cần hoàn thành các thủ tục để xét tốt nghiệp theo thông báo số 313/ĐHBK-ĐT ngày 21/7/2020 (xem tại đây: http://dut.udn.vn/TrangDaotaoSDH/Thongbao/id/4093) và hoàn thành trước ngày 25/9/2020.

Phòng Đào tạo