DHBK

Kế hoạch khảo sát nhu cầu sử dụng thư viện tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông

19/06/2020 16:12

Với mong muốn mang đến một không gian học tập, nghiên cứu phù hợp với nhu cầu của sinh viên, cộng đồng người sử dụng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Trung tâm Học liệu và Truyền thông thực hiện "KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG THƯ VIỆN" thu thập các thông tin làm cơ sở để cải tiến không gian, điều kiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ sinh viên và người dùng thư viện tại Trung tâm.

Đối tượng khảo sát là sinh viên, cộng đồng người sử dụng của Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN và các đối tượng người dùng tin khác tại Trung tâm.

Thời gian thực hiện khảo sát 19-29/06/2020

Thông tin khảo sát được truy cập tại: https://forms.gle/uLiVxRmVTY7djCbE8

QR code truy cập khảo sát: