DHBK

Lịch trình Khảo sát chính thức của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài

06/05/2016 07:05

Thông báo lịch Khảo sát chính thức của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng từ ngày 07/5/2016 đến ngày 11/5/2016.

dgn

Nội dung file

LỊCH TRÌNH KHẢO SÁT CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 (Từ ngày 07 – 11 tháng 5 năm 2016) 

 

Thời gian

Hoạt động

Thành phần làm việc

Địa điểm làm việc

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT (Thứ Bảy, ngày 07/5)

 

8.00-9.00

Khai mạc đợt khảo sát chính thức

(Chương trình Khai mạc kèm theo)

Cả đoàn

Hội Trường khu F

9.00-11.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Cả đoàn

Phòng họp khu A

11.30 - 13.30

Nghỉ trưa

   

13.30 - 17.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, Công tác SV, KT&ĐBCL, KH-TC, TT-PC, CSVC, Thư viện, Đoàn TN, Hội SV

Cả đoàn

Phòng họp khu A

17.00 - 18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp khu A

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI (Chủ nhật, ngày 08/5)

 

7.30-8.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Cả đoàn

Phòng họp khu A

8.30-9.45

Thảo luận, phỏng vấn Lãnh đạo Trường

Cả đoàn

Phòng khách khu A

9.45- 10.15

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

 

Phòng họp khu A

10.15 -11.30

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng 

Cả đoàn

Phòng khách khu A

11.30 - 13.30

Nghỉ trưa

   

13.30 – 14.00

Đoàn hội ý chuyên môn

 

Phòng họp khu A

14.00 – 15.30

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu người học

   

- Cựu người học SĐH (thạc sĩ và tiến sĩ)

Nhóm 1

Phòng khách khu A

- Cựu người học đại học hệ chính quy

Nhóm 2

Văn phòng Khoa Điện

-   Cựu người học đại học hệ không chính quy

Nhóm 3

Văn Phòng Khoa Cơ khí

15.30-15.45

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

 

Phòng họp khu A 

15.45 - 17.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng TC-HC, ĐT, KHCN&HTQT, Công tác SV, KT&ĐBCL, KH-TC, TT-PC, CSVC, Thư viện, Đoàn TN, Hội SV

Cả đoàn 

Phòng họp khu A 

17.30 - 18.00

-  Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn 

Phòng họp khu A 

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA (Thứ Hai, ngày 09/5)

 

7.30 - 8.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ, minh chứng

Cả đoàn

Phòng họp khu A

8.30 - 10.00

Thảo luận và phỏng vấn nhóm Giảng viên

Nhóm 1

Văn phòng Khoa Điện

Thảo luận và phỏng vấn nhóm Quản lý chuyên môn

Nhóm 2

Văn Phòng Khoa Cơ khí

10.00-10.30

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

 

Phòng họp khu A 

10.30 - 11.30

Thảo luận và phỏng vấn nhóm Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

Nhóm 1

Văn phòng Khoa Điện

Nhóm 2

Văn Phòng Khoa Cơ khí

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Người học SĐH LKĐT với Trà Vinh (qua skype)

Nhóm 3

Văn phòng AUF

11.30 - 13.30

Nghỉ trưa

   

13.30 – 14.00

Đoàn hội ý chuyên môn

   

14.00-15.30

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Người học

Cả đoàn

 

-        Người học sau đại học (HVCH, NCS)

Nhóm 1

Phòng khách khu A

-        Sinh viên đại học hệ chính quy

Nhóm 2

Văn phòng Khoa Điện

-        Sinh viên đại học hệ không chính quy

Nhóm 3

Văn Phòng Khoa Cơ khí

15.30-15.45

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

   

15.45-17.30

Kiểm tra thực địa

   

- Thư viện, các phòng tư liệu, phòng làm việc của các phòng, ban, khoa, trung tâm, viện

Nhóm 1

Thực địa

- Ký túc xá, sân bãi TDTT, trạm y tế, các cơ sở vật chất khác

Nhóm 2

Thực địa

- Các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành

- Thăm, quan sát một số lớp học

Nhóm 3

Thực địa

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ đoàn Đánh giá ngoài (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

Phòng họp khu A

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ (Thứ Ba, ngày 10/5)

 

7.30- 8.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

   

8.00 - 10.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng TCHC, ĐT,  KHCN&HTQT, Công tác SV, KT&ĐBCL, KH-TC, TT-PC, CSVC 

Cả đoàn

Phòng họp khu A

10.30-11.30

Đoàn ĐGN làm việc với Ban Giám hiệu

Cả đoàn

Phòng họp khu A

11.30 -13.30

Nghỉ trưa

   

13.30-18.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

Phòng họp khu A

Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá

Trưởng Đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá

Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

19.30-21.30

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

Cả đoàn

 
 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM (Thứ Tư, ngày 11/5)

 

8.00-10.30

Bế mạc đợt khảo sát chính thức

(Chương trình Bế mạc kèm theo)

Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Đoàn ĐGN, Trường ĐHBK

Hội Trường khu F

Ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

 

 Ghi chú:

 - Phòng làm việc Đoàn ĐGN: Phòng họp khu A

 - Phòng phỏng vấn 1: Phòng khách khu A

 - Phòng phỏng vấn 2: Văn phòng Khoa Điện

 - Phòng phỏng vấn 3: Văn Phòng Khoa Cơ khí