DHBK

Đăng ký kiểm tra tiếng Anh đầu vào cùng khóa 2019

16/08/2019 10:44

Các sinh viên chưa đạt tiếng Anh đầu vào đăng ký kiểm tra tiếng Anh đầu vào cùng khóa 2019:

1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 19/8/2019 đến 20/8/2019

2. Địa điểm: Tại phòng Khảo thí và ĐBCLGD - Phòng S.0308, tòa nhà S (10 tầng)   

3. Thời gian kiểm tra: Sinh viên xem trên trang web của phòng KT&ĐBCLGD, thời gian ngày 25/8/2019, tại trường: Đại học Bách khoa.

Phòng KT&ĐBCLGD