DHBK

Nộp hồ sơ dự án vào quỹ VinTech Fund

03/06/2019 16:32

Phòng KHCN và HTQT kính thông báo đến các anh chị thông tin về việc nộp hồ sơ dự án vào quỹ VinTech Fund với thời hạn cuối là ngày 15/06/2019 (đợt 1 năm 2019), đây là “Quỹ tài trợ nghiên cứu ứng dụng VinTech Fund”, dành cho các dự án "Nghiên cứu Ứng dụng". Trong năm 2019 sẽ còn 2 đợt nhận hồ sơ vào tháng 7 và tháng 10 tùy tình hình thực tế, tuy nhiên, Quỹ sẽ ưu tiên các dự án nộp hồ sơ sớm, vì trong 2019 chỉ tài trợ tối đa 15 dự án.

Việc nộp hồ sơ đăng ký online cho VinTech Fund có thể thực hiên theo 2 cách:

Cách 1: Online tại đường dẫn https://vintechcity.com/application-form/

Cách 2: Điền vào bộ hồ sơ mẫu  và gửi đến email info@vintechcity.com

Lưu ý: Trang cuối cùng ở phần “Chủ nhiệm dự án”, cần chụp hình hoặc scan trang có chữ ký này để nộp cùng hồ sơ.

Nếu dung lượng tài liệu nộp lớn (hình ảnh, video, thiết kế… của sản phẩm) không gửi email được, thì có thể upload lên Dropbox hoặc Google-drive và gửi link để bên tiếp nhận hồ sơ download về.

Chi tiết về VinTech Fund bao gồm các đối tượng tài trợ, tiêu chí dự án nhận tài trợ, hồ sơ và quy trình xét duyệt tài trợ, cách thức nộp hồ sơ cũng như hạn nộp hồ sơ có trong tài liệu .

Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, nếu có các câu hỏi thì các thầy cố có thể liên lạc với anh Nguyễn Đức Dũng (0938995138 / v.dungnd18@vintech.net.vn) hoặc email của chương trình info@vintechcity.com

Phòng KHCN và HTQT