DHBK

Nộp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự

12/09/2014 07:46

Thực hiện Công văn số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 09 năm 2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ, phòng Công tác Sinh viên trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN thông báo như sau:

1.Các sinh viên năm thứ nhất (khoá 2014-2019) và sinh viên năm thứ hai (khoá 2013-2018) phải nộp cho Nhà trường các giấy tờ sau để bổ sung vào hồ sơ sinh viên:

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện cấp;

- Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã cấp.

2. Để đảm bảo việc kiểm tra và thu nhận được nhanh chóng, thuận lợi, dứt điểm, đề nghị lớp trưởng chịu trách nhiệm thu nhận các loại giấy tờ trên (bản gốc hoặc bản photo có công chứng) của lớp mình, ghi vào “danh sách sinh viên nộp hồ sơ (theo mẫu), có chữ ký của từng sinh viên” sau đó nộp tại phòng Công tác Sinh viên (Cô Nhung, cô Duyên).

                Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/10/2014 đến ngày 15/11/2014     

Lưu ý: Các sinh viên không nộp đúng thời hạn quy định phải nộp bản cam đoan ghi rõ lý do chưa nộp, hẹn ngày nộp, có xác nhận và chữ ký của phụ huynh (cha mẹ) sinh viên. Các sinh viên không thực hiện mà không có lý do sẽ bị buộc thôi học theo quy định hiện hành.

            Kính đề nghị Ban lãnh đạo các Khoa, giảng viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp thông báo nội dung trên cho sinh viên năm thứ nhất khoá 2014-2019 và sinh viên năm thứ hai khóa 2013-2018 biết để thực hiện.                                                                    

                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                  P. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VÀ GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ VẮNG MẶT TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Lớp: ................................

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giấy chứng nhận đăng ký NVQS

Giấy xác nhận vắng mặt

   SV ký tên

1

         

2

         

3

         

Tổng số sinh viên nộp ……........./……...........( Ghi số SV đã nộp trên tổng số sinh viên đang học).

                                                                          Ngày ….. tháng … năm 2014

                                                              Lớp trưởng (ký tên, ghi rõ họ tên)