DHBK

THÔNG BÁO SỐ 2: Nộp hồ sơ để xét miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 49/2010/NĐ-CP

05/05/2014 01:54

Sau thời gian ra thông báo số 1 Nhà trường đã nhận được 538 hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm học phí, tuy nhiên một số hồ sơ vẫn còn thiếu các loại giấy tờ theo quy định, bên cạnh đó còn một số sinh viên vẫn chưa kịp nộp hồ sơ trong thời gian trên. Để khắc phục tình trạng này, Nhà trường ra thông báo số 2 v/v nộp bổ sung hồ sơ để xét miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2013-2014đối với toàn thể SV hệ chính quy hiện đang học tại trường năm học 2013-2014 như sau:

 Các file chi tiết thông báo

  1. Các sinh viên đã nộp hồ sơ chú ý xem danh sách sinh viên nộp hồ sơ, nếu có sai sót các thông tin như: họ tên, mã số sinh viên, lớp, đối tượng miễn giảm; các sinh viên có tên trong danh sach hồ sơ không hợp lệ phải nộp bổ sung gấp hồ sơ cho Nhà trường (Danh sách sinh viên có thể xem tại website của phòng CTSV ctsv.dut.edu.vn hoặc trên tinchi.dut.udn.vn).
  2. Các sinh viên có tên trong danh sách hồ sơ không hợp lệ phải nộp bổ sung hồ sơ theo quy định, nếu không chấp hành sẽ không được xét MGHP.
  3. Căn cứ kết luận tại cuộc họp với Ban Giám đốc ĐHĐN ngày 28/04/2014 về việc thực hiện MGHP theo nghị định 74, Nhà trường thông báo bố sung đối tượng MGHP tại mục l, khoản 1, điều 1 của Nghị định 74/2013/NĐ-CP cụ thể như sau:

Người hoạt động kháng chiến, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Hồ sơ:

         - Đơn xin miễn, giảm học phí (theo mẫu tại Phòng Công tác sinh viên)

                 - Quyết định xuất ngũ

- Giấy xác nhận về việc xuất ngũ do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện trở lên xác nhận.

                - Bản sao giấy khai sinh;

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12 tháng 05 năm 2014

Đề nghị Lãnh đạo các Khoa và Giảng viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp triển khai thông báo này cho sinh viên được biết về thủ tục liên quan đến chế độ miễn, giảm học phí để thực hiện.Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan đến miễn, giảm học phí.

HIỆU TRƯỞNG