DHBK

GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC SỦA ĐỔI

11/01/2019 16:14

Theo Công văn số 111/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 09/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Nhà trường rất mong đông đảo các bạn sinh viên tham gia góp ý lần này để nói lên tiếng nói của mình, tham gia vào quá trình làm luật nhé!
Thời gian góp ý: Chậm nhất là ngày 15-01-2019

Link tổng hợp: https://moet.gov.vn/van-…/…/Pages/gop-y-luat-gd-sua-doi.aspx

Link tải văn bản Dự thảo Luật GD (sửa đổi): https://moet.gov.vn/…/2.%20Du%20thao%20Luat%20Giao%20duc%20…

Link gửi góp ý tại đây: https://moet.gov.vn/van-ban/vbdt/Pages/gop-y.aspx…