DHBK

Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

20/02/2013 03:12

Ngày 01/2/2013, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 422/QĐ-BGD ĐT ban hành Kế hoạch của Bộ về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Hiến pháp năm 1992.

Để tổ chức Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghị các trường tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị nội dung kế hoạch của Bộ. Tài liệu tổ chức góp ý đề nghị tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ gồm:

-        Quyết định số 422/QĐ-BGD ĐT ngày 01/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; file nội dung

-        Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; file nội dung

-       Thuyết minh Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; file nội dung

-       Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. file nội dung

Mọi góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng xin gửi về địa chỉ E-mail: hcth.dhbk@dut.udn.vn