DHBK

Hướng dẫn thủ tục xin miễn, giảm học phí và trợ cấp tại Trường

24/08/2012 08:54

 Theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 49 của Chính phủ quy định về miển, giảm học phí giai đoạn từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, các sinh viên thuộc đối tượng được miển, giảm học phí (trừ ba đối tượng được miễn giảm học phí tại trường) được nhận tiền hỗ trợ  miễn, giảm học phí tại địa phương.

Chi tiết xem file