DHBK

ĐĂNG KÝ THI SINH VIÊN GIỎI CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 2018

19/03/2018 14:24

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi sinh viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng năm 2018, kính nhờ các đơn vị hỗ trợ thông báo cho sinh viên của đơn vị mình được biết đăng ký tham dự theo link đính kèm http://ctsv.dut.udn.vn:8081/ThongBao/ChiTiet?id=586, hạn cuối đăng ký ngày 25/3/2018.