DHBK

Kết quả thi và phúc khảo kết quả thi khảo sát năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra dành cho sinh viên ĐHĐN, đợt thi ngày 05&06.11.2022 

24/11/2022 20:04

- Sinh viên xem kết quả TẠI ĐÂY

- Thông báo số 1795/ĐHNN-KT&ĐBCLGD, ngày 23/11/2022 Của Hiệu Trưởng trường DHNN, V/v phúc khảo kết quả thi KSNL ngoại ngữ dành cho các CSGDTV thuộc ĐHĐN, đợt thi ngày 05&06/11/2022;    Toàn văn thông báo TẠI ĐÂY